Bæredygtig udvikling af lokalsamfundet og skabelse af merværdier

Kommunalbestyrelsen vil i tråd med FN’s 17 Verdensmål arbejde for en bæredygtig udvikling:

”Vi skal sikre, at den sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling i Kalundborg Kommune imødekommer vores nutidige behov uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov. Det er sådan vi definerer det brede bæredygtighedsbegreb.”

Kalundborg Kommune oplever som mange andre kommuner, at velfærdssamfundet er udfordret af en aldrende befolkning, øgede udgifter og færre hænder til at løse opgaverne. Vores natur og miljø er presset af måden vi påvirker naturen og forbruger ressourcerne, dertil klimaændringer som udfordrer samfundet i stigende grad. Vi må tænke bæredygtigt, være helhedsorienterede og finde kreative løsninger, der løser flere problemer samtidigt.

Som kommune kan vi medvirke til at skabe merværdier, hvis vi tænker strategisk og arbejder ud fra det brede bæredygtighedsbegreb. Det gælder også for denne klimaplan. I transformationen frem mod en bæredygtig udvikling, som vi skaber sammen med virksomheder, borgere og interessenter, er det vigtigt;  

  • At klimatiltagene spiller godt sammen, og at de bidrager til bæredygtig udvikling af lokalsamfundet. Så hele kommunen bliver et endnu bedre sted at bo og leve, uddanne sig og drive virksomhed
  • At klimatiltagene inddrager hensyn til natur- og biodiversitet, så der bliver mere og bedre natur
  • At klimatiltagene bidrager til selvforsyningsgraden i kommunen, så borgere og virksomheder bliver bedre i stand til modstå negative forandringer, forårsaget af eventuelle internationale kriser og mangelsituationer.

 

Revision og monitorering

Dette er første udgave af en klimahandlingsplan, der takler både væsentlige CO2 reduktioner og nødvendige klimatilpasninger.  Opfølgning på handlingernes effekt, teknologisk udvikling og ændring af rammebetingelser betyder, at der løbene skal følges op og mål og indsatser justeres.

Klimahandlingsplanen er forankret i kommunalbestyrelsen, og den bliver revideret hvert 4. år i begyndelsen af valgperioden, så klimaindsatsen kan blive indarbejdet i kommuneplanen, der revideres inden valgperioden udløber.
Det løbende arbejde med planen er forankret i Teknik- og Miljøudvalget. Hvert år vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til hvorvidt de overordnede mål om skabelse af merværdier, klimarobusthed, 70% CO2 reduktion til 2030 og klimaneutralitet i 2050 bliver nået, og foreslå kommunalbestyrelsen at justere mål og handlinger om nødvendigt.

Den årlige opfølgning indeholder en status på CO2-udledningerne og eventuelle justeringer af prognoser for klimaforandringerne. Hertil kommer beskrivelser af gennemførte og påbegyndte handlinger i det forgangne år.