Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune 2024

Strategisk varmeplan for Kalundborg Kommune – 2024

Den strategiske varmeplan blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2024. 

Beslutningen kan du finde her: Strategisk Varmeplan for Kalundborg Kommune 2024

Indledning

Den strategiske varmeplan 2024 tager afsæt i gældende lovgivning, nationale aftaler og mål samt kommunalbestyrelsens godkendte planer og strategier. Det konkrete afsæt for planen er ”Danmark kan mere II” hvor sigtet er at udfase gas til boligopvarmning frem mod 2028.

I Kalundborg Kommune er der følgende naturgasopvarmede boligområder:

 • Gørlev
 • Kirke Helsinge
 • Sæby
 • Reerslev

Udfasning af naturgas

Der arbejdes derfor hen imod en udfasning af naturgasforsyningen i disse områder inden udgangen af 2028, for at leve op til målsætningen i ”Danmark kan mere II”.

Gørlev og Kirke Helsinge

Efter en fornyet analyse af de samfundsøkonomiske forhold for etablering af kollektiv varme i Gørlev og Kirke Helsinge er det konkluderet, at det er økonomisk forsvarligt at etablere kollektiv varme i disse områder.

Sæby og Reerslev

Efter en fornyet analyse af de samfundsøkonomiske forhold for etablering af kollektiv varme i Sæby og Reerslev er det konkluderet, at det ikke er økonomisk forsvarligt at etablere kollektiv varme i disse områder.

Det skyldes, at der er relativt få husstandene i disse områder som er spredt over et større område, hvilket gør det dyrere at etablere og drive et kollektivt varmeforsyningssystem.

På baggrund af denne konklusion er det besluttet, at Sæby og Reerslev ikke længere vil få tilbudt kollektiv varme. Det betyder, at husstandene i disse områder selv skal finde alternative varmeløsninger.

Alternative varmeløsninger

Husstandene i Sæby og Reerslev kan vælge mellem en række forskellige alternative varmeløsninger, herunder:

 • Individuelle varmeløsninger
 • Mindre fællesvarmeanlæg

Kommunen vil i samarbejde med forsyningsselskaber og andre relevante parter arbejde for, at husstandene i Sæby og Reerslev får den nødvendige rådgivning og støtte til at vælge den mest optimale varmeløsning.

Den reviderede varmeplan er ikke juridisk bindende for hverken fjernvarmeselskaber, gasselskaber eller elnetselskaber. Derved er den strategiske varmeplan 2024 et vejledende politisk redskab, som sætter mål og retning, for en ønsket udvikling af varmeområdet i  Kalundborg Kommune, som planlægningen frem mod 2030 vil tage udgangspunkt i.

Ændringer i den reviderede varmeplan

De væsentligste ændringer i den reviderede varmeplan er følgende:

 • Sæby og Reerslev vil ikke længere få tilbudt kollektiv varme.
 • Husstandene i Sæby og Reerslev skal selv finde alternative varmeløsninger.
 • Kommunen vil arbejde for, at husstandene i Sæby og Reerslev får den nødvendige rådgivning og støtte til at vælge den mest optimale varmeløsning.
 • Den reviderede varmeplan sendes i høring, og bliver politisk behandlet, inden sommerferien 2024.
 • Varmeplanforslagene for områderne, udarbejdes og behandles politisk inden udgangen af 2024.
 • Gørlev og Kirke Helsinge får tilbudt kollektiv varme.

Nedenfor ses kort over fjernvarmeområderne i Kalundborg Kommune. Eksisterende områder med fjernvarme er orange, nye fjernvarmeområder er grønne.

 

 

 

 

 

Strategisk Strategisk Energiplan 2035 (2018) revideres

Kalundborg Kommunes Strategiske Energiplan som blev vedtaget i 2018 skal revideres.
På varmeforsyningsområdet er indsatserne for udfasning af gas blevet fremskyndet på grund af energiforsyningskrisen og klimakrisen.

I Klimahandlingsplanen Kalundborg 2050 er der et mål om at revidere den strategiske energiplan.

Klimahandlingsplanen kan du finde her: Kalundborg 2050

Den strategiske energiplan kan du finde her: Kalundborg Kommunes Strategiske Energiplan 2035

Den Strategiske Energiplans indsatser er vist nedenfor.

INDSATS

  • Udnytte overskudsvarme bedre, herunder se på mulighederne for energilagring
  • Understøtte fortsat udvikling af Kalundborg Symbiosis for øget ressourceoptimering
  • Etablere fjernkøling
  • Få flere boliger tilsluttet fjernvarmen og udvide fjernvarmeområder
  • Etablere energianlæg til fjernvarmeproduktion og elproduktion baseret på vedvarende energikilder
  • Energieffektivisere indenfor el- og varmeforbruget i samarbejde med erhvervslivet og borgere
  • Understøtte landsbysamfund udenfor fjernvarmeområderne i at skifte til bæredygtige opvarmningsformer
  • Udskifte oliefyr og elradiatorer til nærvarme, fjernvarme og varmepumper
  • Udnytte bioenergiressourcer bedre gennem øget tværkommunalt og regionalt samarbejde
  • Understøtte udfasning af fossile drivmidler i transportsektoren